آیا مادر امام سجاد(علیه السلام) فرزند پادشاه ساسانی بوده است؟

آیا مادر امام سجاد(علیه السلام) فرزند پادشاه ساسانی بوده است؟
آیا مادر امام سجاد(علیه السلام) فرزند پادشاه ساسانی بوده است؟