آیین رونمایی از کتاب "عقل سرخ" با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار شد.

آیین رونمایی از کتاب "عقل سرخ" با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار شد.
آیین رونمایی از کتاب "عقل سرخ" با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار شد.