انتشار کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسن مجتبی(ع) به همت پژوهشکده باقر العلوم (ع)

انتشار کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسن مجتبی(ع) به همت پژوهشکده باقر العلوم (ع)
انتشار کتاب فرهنگ جامع سخنان امام حسن مجتبی(ع) به همت پژوهشکده باقر العلوم (ع)