برگزاری نشست "اشتراک‌گذاری ایده‌ها پیرامون ایام الله «بدرقه میلیونی سردار» و «درهم کوبیده‌شدن پایگاه آمریکایی»"

برگزاری نشست "اشتراک‌گذاری ایده‌ها پیرامون ایام الله «بدرقه میلیونی سردار» و «درهم کوبیده‌شدن پایگاه آمریکایی»"
برگزاری نشست "اشتراک‌گذاری ایده‌ها پیرامون ایام الله «بدرقه میلیونی سردار» و «درهم کوبیده‌شدن پایگاه آمریکایی»"