به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار شد: نشست "پیش درآمدی بر روش تبلیغ داعش"

به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار شد: نشست "پیش درآمدی بر روش تبلیغ داعش"
به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار شد: نشست "پیش درآمدی بر روش تبلیغ داعش"