به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): نشست "بررسی طرح پژوهشی اصول و مبانی تبلیغ"

به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): نشست "بررسی طرح پژوهشی اصول و مبانی تبلیغ"
به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): نشست "بررسی طرح پژوهشی اصول و مبانی تبلیغ"