به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): نشست نقد پیش از چاپ کتاب "احکام بانوان" برگزار شد.

به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): نشست نقد پیش از چاپ کتاب "احکام بانوان" برگزار شد.
به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): نشست نقد پیش از چاپ کتاب "احکام بانوان" برگزار شد.