به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): وبینار علمی اجتماعی «روایت یاری»

به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): وبینار علمی اجتماعی «روایت یاری»
به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): وبینار علمی اجتماعی «روایت یاری»