تصویب اسامی بیش از 40 شخصیت شیعی در پنجاه و سومین نشست شورای علمی گلشن ابرار

تصویب اسامی بیش از 40 شخصیت شیعی در پنجاه و سومین نشست شورای علمی گلشن ابرار
تصویب اسامی بیش از 40 شخصیت شیعی در پنجاه و سومین نشست شورای علمی گلشن ابرار