در کنگره بزرگداشت دانشمند ریاضیدان کرج ابودلف صورت گرفت

در کنگره بزرگداشت دانشمند ریاضیدان کرج ابودلف صورت گرفت
در کنگره بزرگداشت دانشمند ریاضیدان کرج ابودلف صورت گرفت