دوره آموزشی مدرسه معرفتی امام خمینی(ره) توسط موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار گردید.

دوره آموزشی مدرسه معرفتی امام خمینی(ره) توسط موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار گردید.
دوره آموزشی مدرسه معرفتی امام خمینی(ره) توسط موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار گردید.