دوره "تربیت مبلغ دفاتر خانه سبز" با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام برگزار شد.

دوره "تربیت مبلغ دفاتر خانه سبز" با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام برگزار شد.
دوره "تربیت مبلغ دفاتر خانه سبز" با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام برگزار شد.