دوره تربیت مدرس کتاب «انسان 250 ساله» برگزار می‌شود.

دوره تربیت مدرس کتاب «انسان 250 ساله» برگزار می‌شود.
دوره تربیت مدرس کتاب «انسان 250 ساله» برگزار می‌شود.