رعايت آموزه‌هاي ائمه موجب تقريب مذاهب مي‌شود

رعايت آموزه‌هاي ائمه موجب تقريب مذاهب مي‌شود
رعايت آموزه‌هاي ائمه موجب تقريب مذاهب مي‌شود