شیوه های بهبود مدیریت از دیدگاه اسلام در پژوهشکده باقرالعلوم (ع) بررسی شد

شیوه های بهبود مدیریت از دیدگاه اسلام  در پژوهشکده باقرالعلوم (ع) بررسی شد
شیوه های بهبود مدیریت از دیدگاه اسلام در پژوهشکده باقرالعلوم (ع) بررسی شد