نشست نقد پیش از چاپ کتاب "شورش بر نامسئله گرایی" برگزار شد.

نشست نقد پیش از چاپ کتاب "شورش بر نامسئله گرایی" برگزار شد.
نشست نقد پیش از چاپ کتاب "شورش بر نامسئله گرایی" برگزار شد.