وبینار نقد پیش از انتشار کتاب «معنویت بی‌سامان» در پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار خواهد شد.

وبینار نقد پیش از انتشار کتاب «معنویت بی‌سامان» در پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار خواهد شد.
وبینار نقد پیش از انتشار کتاب «معنویت بی‌سامان» در پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار خواهد شد.