پنجمین نشست شورای علمی گلشن ابرار بانوان در پژوهشکده باقرالعلوم برگزار شد.

پنجمین نشست شورای علمی گلشن ابرار بانوان در پژوهشکده باقرالعلوم برگزار شد.
پنجمین نشست شورای علمی گلشن ابرار بانوان در پژوهشکده باقرالعلوم برگزار شد.