پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار می‌کند: دوره تربیت مبلغ دفاتر خانه سبز

پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار می‌کند: دوره تربیت مبلغ دفاتر خانه سبز
پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار می‌کند: دوره تربیت مبلغ دفاتر خانه سبز