پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار می‌کند: نشست علمی خود مردم نگاری؛ شیوه‌ای در تجربه‌نگاری فرهنگی

پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار می‌کند: نشست علمی خود مردم نگاری؛ شیوه‌ای در تجربه‌نگاری فرهنگی
پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار می‌کند: نشست علمی خود مردم نگاری؛ شیوه‌ای در تجربه‌نگاری فرهنگی