امام خمینی (ره): هر عملی هم که می کنیم عمل شیطانی است... (+کلیپ)

امام خمینی (ره): هر عملی هم که می کنیم عمل شیطانی است... (+کلیپ)
امام خمینی (ره): هر عملی هم که می کنیم عمل شیطانی است... (+کلیپ)