حجت الاسلام و المسلمین دکتر کريم خان‌محمدي مدیر گروه تربیتی اجتماعی (رصد و نیازسنجی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر کريم خان‌محمدي مدیر گروه تربیتی اجتماعی (رصد و نیازسنجی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر کريم خان‌محمدي مدیر گروه تربیتی اجتماعی (رصد و نیازسنجی