بررسی زندگی نامه علمای استان تهران توسط گروه گلشن ابرار