برگزاری بیست و دومین نشست از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار

برگزاری بیست و دومین نشست از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار
برگزاری بیست و دومین نشست از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار