سومین نشست شورای علمی گلشن ابرار چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390 برگزار گردید

سومین نشست شورای علمی گلشن ابرار چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390 برگزار گردید
سومین نشست شورای علمی گلشن ابرار چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390 برگزار گردید