شانزدهمین مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.

شانزدهمین  مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.
شانزدهمین مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.