نشست هفدهم و هجدهم مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار به طور همزمان برگزار گردید.

 نشست هفدهم و هجدهم مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار به طور همزمان برگزار گردید.
نشست هفدهم و هجدهم مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار به طور همزمان برگزار گردید.