نشست چهل و یکم مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار شد.

نشست چهل و یکم مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار شد.
نشست چهل و یکم مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار شد.