نشست 24 و 25 مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار به طور همزمان برگزار گردید.

مطالب مرتبط