نشست 26 از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن برگزار شد.

نشست 26 از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن  برگزار شد.
نشست 26 از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن برگزار شد.