نشست 31 از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.

نشست 31 از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.
نشست 31 از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.