نشست 90 از سلسله نشست های مجمع اهل قلم پژوهشگران مجموعه «گلشن ابرار» برگزار شد.

No image