یازدهمین مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.

یازدهمین  مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.
یازدهمین مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.