یازدهمین نشست از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.

مطالب مرتبط