یازدهمین نشست از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.

یازدهمین  نشست از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.
یازدهمین نشست از سلسله نشست های مجمع اهل قلم گروه گلشن ابرار برگزار گردید.