نشست مشترک اساتید و محققان گلشن ابرار و معاونت بین الملل حوزه علمیه قم

نشست مشترک اساتید و محققان گلشن ابرار و معاونت بین الملل حوزه علمیه قم
نشست مشترک اساتید و محققان گلشن ابرار و معاونت بین الملل حوزه علمیه قم