تاسوعا وعاشورا به چه معنا است؟

تاسوعا وعاشورا به چه معنا است؟
تاسوعا وعاشورا به چه معنا است؟