شبهه: بعضی از مذاهب ساختگی مانند بهائیت می گویند: قران گفته است هر امتی پایانی دارد و منظور از امت مذهب است بنابراین مذهب اسلام نیز باید پایانی داشته باشد که با وجه به آیه 34 سوره اعراف و طبق یک حدیث دیگر از کتاب الیواقیت و الجواهر عمر امت اسلامی را هزار سال می دانند که به پایان رسیده است.

No image